Top 10 Tourist Places to Visit in Kashmir 

10. Gurez Valley

9. Doda

8. Kishtwar

7. Yusmarg

6. Sanasar

5. Patnitop

4. Srinagar

3. Pahalgam

2. Sonmarg

1. Gulmarg