Top 10 Most Popular Cities in Rajasthan

10. Chittorgarh

9. Ranthambore

8. Mount Abu

7. Ajmer, Dargah Sharif

6. Pushkar

5. Bikaner

4. Jaisalmer

3. Udaipur

2. Jodhpur

1. Jaipur