10 Most Famous Festivals of Gujrat

10. Paragliding Festival

9. Vautha Mela

8. Navratri

7. Bhadra Purnima Fair

6. Janmashtami

5. Rath Yatra 

4. Rann Utsav

3. Bhavnath Mahadev Fair

2. Modhera Dance Festival

1. Uttarayan