10 Most Amazing Opera Houses in the World

10. Teatro Amazonas, Manaus

9. Teatro di San Carlo, Naples

8. Teatro Alla Scala, Milan

7. Vienna State Opera House

6. Teatro Colon, Buenos Aires

5. Royal Opera House, London

4. Bolshoi Theatre, Moscow

3. Metropolitan Opera House, New York

2. Sydney Opera House

1. The Palais Garnier, Paris